Regulamin

Regulamin  sprzedaży sklepu internetowego SABA

Niniejszy Regulamin obowiązuje zgodnie z wymogami art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013r.poz.1422) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i stanowi istotny, nieodłączny element umowy sprzedaży zawartej na podstawie zamówienia wysłanego przez Klienta drogą elektroniczną.

Sklep internetowy SABA (dalej Sklep) dostępny jest w domenie saba.wroclaw.pl .

Właścicielem Sklepu jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SABA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 117 lok. E, 54-440 Wrocław (dalej P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sprzedawca). P.H.U. SABA Spółka z o.o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m. Wrocławia we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185924, posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN  oraz  numery NIP: 8970010463 i REGON: 008088891. Kontakt telefoniczny: +48713446124, +48713442973. Kontakt email: sklep@saba.wroclaw.pl

 1. P.H.U. SABA Spółka z  o. o. - jako Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym dla przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności lub osób prywatnych - drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną przez strony internetowe dostępne w domenie saba.wroclaw.pl . Potwierdzone zamówienie, którego formularz znajduje się na saba.wroclaw.pl oraz emailu Klienta - stanowi dowód zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
 2. Klienci mają możliwość korzystania z saba.wroclaw.pl , tylko poprzez rejestrację i utworzone w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o kliencie dotyczące jego działań. Dokonywanie zakupów w ramach Konta na saba.wroclaw.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo rezygnacji z konta w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza rezygnacyjnego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których P.H.U. SABA Spółka z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu utworzenia Konta w saba.wroclaw.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Przy pierwszym zalogowaniu należy wypełnić formularz „Dane płatnika”. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a P.H.U. SABA Spółka z o.o., której przedmiotem jest realizacja zamówień Klienta co do zakupu towarów przez P.H.U. SABA Spółka z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie i zamówieniu.
 4. W przypadku każdego klienta, przedsiębiorcy, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w saba.wroclaw.pl , może dokonać wyłącznie osoba właściciela lub osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem  z saba.wroclaw.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta. W związku z tym Przedsiębiorca dostarcza drogą elektroniczną skany następujących dokumentów:

- odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub wypis z CEiDG

- dowód osobisty wraz z numerem PESEL osoby właściciela lub osoby reprezentującej Klienta

- dowód nadania numeru NIP i Regon

W przypadku braku prawidłowej reprezentacji złożenie zamówienia jest niemożliwe.

 1. Wszystkie produkty dostępne w saba.wroclaw.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Każda pozycja towaru jest zaopatrzona w następujące informacje:
 • Rodzaj i cechy towaru;
 • jego cena łączna wraz z podatkami;
 • producent lub importer;
 • znaki bezpieczeństwa;
 • energochłonność stosownie do rodzaju produktu;

Ponadto P.H.U. SABA Sp. z o.o. wraz z wysyłanym towarem przekazuje instrukcje obsługi, gwarancje (jeżeli istnieją), zasady konserwacji produktu.

 1. Wszystkie ceny na stronach internetowych saba.wroclaw.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon będą dostarczone drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja regulaminu sklepu oznacza zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 2. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego. Klient ponosi koszty dostawy określone na stronie Koszty i sposoby dostawy oraz formularzu zamówienia w pozycji „Dostawa”.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a P.H.U. SABA Spółka z o.o. dotycząca zakupu danego produktu poprzez saba.wroclaw.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w saba.wroclaw.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klienta.
 4. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach saba.wroclaw.pl , P.H.U. SABA Spółka z o.o. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, zgodnie z dostępną formą zapłaty.  Możliwe są następujące formy płatności:
 • Gotówka  – zapłata gotówką w kasie punktu odbioru osobistego.
 • Przelew bankowy tradycyjny - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym P.H.U. SABA Spółka z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji (oprócz zamówień realizowanym na podstawie faktur VAT z określonym terminem płatności).
 • Przelewy24 – przelew szybki, płatności online oferowane przez Przelewy24

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Koszty i sposoby dostawy

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie , P.H.U. SABA Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 2. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej 7 dni roboczych licząc od dokonania zapłaty za złożone zamówienie. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. O możliwości osobistego odebrania zamówionego produktu P.H.U. SABA Spółka z o.o. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać max. w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 24 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

 1. P.H.U. SABA Sp. z o.o. odpowiada za przesyłkę do czasu wręczenia jej odbiorcy. Klient odpowiada za towar dopiero od chwili odebrania go od kuriera, chyba że konsument sam dokonał wyboru kuriera.
 2. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach saba.wroclaw.pl . Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis SABA”, produkt należy odesłać na adres magazynu P.H.U. SABA Spółka z o. o. bądź dostarczyć osobiście do serwisu mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 117E. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt P.H.U. SABA Spółka z o.o. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 3. P.H.U. SABA Spółka z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa -  Kodeksu Cywilnego.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres P.H.U. SABA Spółka z o.o. podany w górnej części Regulaminu zgodnie z art. 14. Klient jako kupujący ma obowiązek otrzymany towar zbadać niezwłocznie po jego odbiorze i w terminie 7 dni zgłosić ewentualną reklamację.

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w oznaczonym terminie , w sposób przyjęty dla tego rodzaju towarów i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej ujawnieniu.

 1. Klient w ramach rękojmi ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

Żądanie  obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jest możliwe, chyba że P.H.U. SABA Spółka z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. albo P.H.U. SABA Spółka z o.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad , ani tej wady nie usunęła.

Zgodnie z art. 561 par.3 i 4 KC -  PHU SABA Sp. z o.o. może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, jeżeli koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanej rzeczy. Natomiast Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. P.H.U. SABA Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację i ustosunkowuje się do niej  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. SABA dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.       .
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi P.H.U. SABA Spółka z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 2. Klient nie ma prawa zwrotu zamówionego towaru ani prawa odstąpienia od umowy z innych powodów niż to wynika z przepisów o rękojmi.
 3. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w saba.wroclaw.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres: sklep@saba.wroclaw.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu P.H.U. SABA Spółka z o.o. wskazanego w art.14, na swój koszt.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu saba.wroclaw.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu saba.wroclaw.pl , składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 5. Podane przez Klientów dane osobowe P.H.U. SABA Spółka z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku  do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w saba.wroclaw.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w saba.wroclaw.pl . Formularz zgody umieszczony jest w zakładce „Polityka prywatności”.
 6. P.H.U. SABA Spółka z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach saba.wroclaw.pl . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez P.H.U. SABA Spółka z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w saba.wroclaw.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 7. Klient  przy pierwszym logowaniu w saba.wroclaw.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z P.H.U. SABA Spółka z o.o.
 8. W sprawach nieuregulowanych, właściwe jest prawo polskie.
 9. Wszelkie spory związane z zawartymi umowami pomiędzy Klientem a PHU SABA sp. z  o.o. w ramach saba.wroclaw.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby PHU SABA Sp. z o.o.
 10. Na stronie saba.wroclaw.pl znajdują się następujące formularze, które wymagają akceptacji Klienta z niej korzystającego:

 1) Formularz Zamówienia;

 2) Prawo do odstąpienia od umowy;

 3) Koszty i sposoby dostawy;

 4) Sposoby płatności;

 5) Polityka Ochrony Prywatności;

 6) Zgoda Klienta na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter)

 7) Zgłoszenie reklamacji – gwarancja i rękojmia;

Program obsługujący saba.wroclaw.pl przechowuje na stałe wszystkie formularze oraz zgody wyrażone przez Klienta zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w odpowiednich przeznaczonych do tego bazach danych.


ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

 1. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póz. Zm.) - przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Saba.wroclaw.pl.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Saba.wroclaw.pl jest:
 3. a) P.H.U. SABA Spółka z o.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez P.H.U. SABA Spółka z o.o.;
  b) Sklep oraz P.H.U. SABA Spółka z o.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

W imieniu Administratora działa jako osoba odpowiedzialna – P. Jacek Wiśniewski.

 1. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, P.H.U. SABA Spółka z o.o. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów saba.wroclaw.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklepu w zakresie saba.wroclaw.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Saba.wroclaw.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 4. Klienci mogą przeglądać saba.wroclaw.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w saba.wroclaw.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
 7. W przypadku uzyskania przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Saba.wroclaw.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.   
 8. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep danych osobowych innemu niż P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep administratorowi danych.
 9. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy,  a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklepu. lub też gdy P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Saba.wroclaw.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 10. Dodatkowo, okazjonalnie, P.H.U. SABA Spółka z o.o. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Saba.wroclaw.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 11. P.H.U. SABA Spółka z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 12. P.H.U. SABA Spółka z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z saba.wroclaw.pl . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z saba.wroclaw.pl , może jednak spowodować pewne utrudnienia.