Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy: SABA, działający pod adresem: saba.wroclaw.pl, prowadzony jest przez PHU SABA SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Rogowskiej 117E, 54-440 Wrocław, działający pod numerem NIP: 8970010463, REGON: 008088891 .

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

 • 2 Kontakt ze sklepem

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

 1. Adres pocztowy: …ul. Rogowska 117E, 54-440 Wrocław………………………...
 2. Adres poczty elektronicznej: …sklep@saba.wroclaw.pl…………………………...
 3. Numery telefonów:  …713442973…………………………………………….……...
 4. Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………..…
   ………………………84 1600 1156 0004 0601 8956 4001………………….…….
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach/godzinach: …….…od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 -16.30………………………..… .

 

 • 3 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 

 • Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży – w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 • Konsument - użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w ramach usługi prowadzenia Konta Klienta.
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient może zobaczyć wybrane towary oraz ma możliwość modyfikacji danych.
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną wroclaw.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towar.
 • Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą Sklepu Internetowego.
 • Towar – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot obrotu pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 • 4 Rejestracja i logowanie
 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień Towaru przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta Klienta.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.
 5. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne.

 

 • 5 Składanie zamówienia
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 2. Podczas składania zamówienia niezbędnym dla Klienta pozostaje zapoznanie się i zaakceptowanie przez niego niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się ze wskazanym dokumentem i zaakceptowanie go, Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może zostać dostarczony wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca postanowił inaczej. Do dostawy dokonywanej na terytorium innego państwa członkowskiego, aniżeli terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się § 7.
 4. Wraz ze złożeniem zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje dane zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 7 dni od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane.
 6. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca Indywidualny będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) wówczas transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie automatycznie powiadomiony o zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach.
 7. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta, niebędącego Konsumentem, (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) aż do upływu 7 dni, licząc od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta, niebędącego Konsumentem,  żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Do skutków odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę stosuje się odpowiednio § 8 ust. 7 oraz ust. 8 Regulaminu.

 

 

 • 6 Ceny towarów
 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w PLN i są cenami brutto, a więc zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku, a więc w podsumowaniu zamówienia, w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym przez osoby wskazane w § 5 ust. 3 lit. a i b, może zostać dostarczony wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca, przedstawiając Towar w Sklepie Internetowym, postanowił inaczej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawieranej z Przedsiębiorcą wskazanym w § 5, jeżeli, wskutek złożonego przez niego zamówienia, całkowita wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług przekroczyłaby u Sprzedawcy w trakcie roku podatkowego kwotę 42.000 zł. W takim wypadku Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Cywilnego w terminie określonym w § 5 ust. 9 Regulaminu.

 

 

 • 7 Realizacja zamówień
 1. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w przypadku gdy towar będzie dostarczony na wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wynosi max 3 dni robocze licząc od dnia:
  1. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
  2. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 

 • 8 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta, przed upływem wskazanego terminu, pisma pocztą na adres wskazany w § 2  lub poprzez przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 2.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres wskazany w § 2.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w ww. artykule.

 

 • 9 Reklamacja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe i używane (odnowione) produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego produktu.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl
 2. Klient posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:
   http://www.federacja-konsumentow.org.pl
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego:
   http://www.konsument.gov.pl
 4. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej.
 6. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej właściwy dla siedziby sprzedawcy. Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod http://www.uokik.gov.pl
 8. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 9. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 10. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep Internetowy wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

 

 

 • 11 Administrator danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest PHU SABA SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 117E, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod numerem KRS 0000185924, działający pod numerem NIP: 8970010463, REGON: 008088891 .
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
 3. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe na potrzeby:
  1. prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży towarów oraz ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy;
  2. do marketingu towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego w przypadku udzielenia stosownej zgody (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, a w stosownych przypadkach konieczność realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Każdy Klient, którego dane osobowe przetwarza Sklep Internetowy ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy danych, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta Sklepu Internetowego zgody.
 7. Sklep Internetowy nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.
 8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

 

 • 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym poprzez jednoznaczne oświadczenie woli skierowane na adresy wskazane w §2, przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1745 ze zm.), a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20230101 i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.

Regulamin  sprzedaży sklepu internetowego SABA ważny do 20221231

Niniejszy Regulamin obowiązuje zgodnie z wymogami art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013r.poz.1422) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i stanowi istotny, nieodłączny element umowy sprzedaży zawartej na podstawie zamówienia wysłanego przez Klienta drogą elektroniczną.

Sklep internetowy SABA (dalej Sklep) dostępny jest w domenie saba.wroclaw.pl .

Właścicielem Sklepu jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SABA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 117 lok. E, 54-440 Wrocław (dalej P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sprzedawca). P.H.U. SABA Spółka z o.o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m. Wrocławia we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185924, posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN  oraz  numery NIP: 8970010463 i REGON: 008088891. Kontakt telefoniczny: +48713446124, +48713442973. Kontakt email: sklep@saba.wroclaw.pl

 1. P.H.U. SABA Spółka z  o. o. - jako Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym dla przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności lub osób prywatnych - drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną przez strony internetowe dostępne w domenie saba.wroclaw.pl . Potwierdzone zamówienie, którego formularz znajduje się na saba.wroclaw.pl oraz emailu Klienta - stanowi dowód zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
 2. Klienci mają możliwość korzystania z saba.wroclaw.pl , tylko poprzez rejestrację i utworzone w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o kliencie dotyczące jego działań. Dokonywanie zakupów w ramach Konta na saba.wroclaw.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo rezygnacji z konta w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza rezygnacyjnego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których P.H.U. SABA Spółka z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu utworzenia Konta w saba.wroclaw.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Przy pierwszym zalogowaniu należy wypełnić formularz „Dane płatnika”. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a P.H.U. SABA Spółka z o.o., której przedmiotem jest realizacja zamówień Klienta co do zakupu towarów przez P.H.U. SABA Spółka z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie i zamówieniu.
 4. W przypadku każdego klienta, przedsiębiorcy, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w saba.wroclaw.pl , może dokonać wyłącznie osoba właściciela lub osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem  z saba.wroclaw.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta. W związku z tym Przedsiębiorca dostarcza drogą elektroniczną skany następujących dokumentów:

- odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub wypis z CEiDG

- dowód osobisty wraz z numerem PESEL osoby właściciela lub osoby reprezentującej Klienta

- dowód nadania numeru NIP i Regon

W przypadku braku prawidłowej reprezentacji złożenie zamówienia jest niemożliwe.

 1. Wszystkie produkty dostępne w saba.wroclaw.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Każda pozycja towaru jest zaopatrzona w następujące informacje:
 • Rodzaj i cechy towaru;
 • jego cena łączna wraz z podatkami;
 • producent lub importer;
 • znaki bezpieczeństwa;
 • energochłonność stosownie do rodzaju produktu;

Ponadto P.H.U. SABA Sp. z o.o. wraz z wysyłanym towarem przekazuje instrukcje obsługi, gwarancje (jeżeli istnieją), zasady konserwacji produktu.

 1. Wszystkie ceny na stronach internetowych saba.wroclaw.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon będą dostarczone drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja regulaminu sklepu oznacza zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 2. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego. Klient ponosi koszty dostawy określone na stronie Koszty i sposoby dostawy oraz formularzu zamówienia w pozycji „Dostawa”.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a P.H.U. SABA Spółka z o.o. dotycząca zakupu danego produktu poprzez saba.wroclaw.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w saba.wroclaw.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klienta.
 4. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach saba.wroclaw.pl , P.H.U. SABA Spółka z o.o. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, zgodnie z dostępną formą zapłaty.  Możliwe są następujące formy płatności:
 • Gotówka  – zapłata gotówką w kasie punktu odbioru osobistego.
 • Przelew bankowy tradycyjny - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym P.H.U. SABA Spółka z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji (oprócz zamówień realizowanym na podstawie faktur VAT z określonym terminem płatności).
 • Przelewy24 – przelew szybki, płatności online oferowane przez Przelewy24

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Koszty i sposoby dostawy

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie , P.H.U. SABA Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 2. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej 7 dni roboczych licząc od dokonania zapłaty za złożone zamówienie. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. O możliwości osobistego odebrania zamówionego produktu P.H.U. SABA Spółka z o.o. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać max. w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 24 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

 1. P.H.U. SABA Sp. z o.o. odpowiada za przesyłkę do czasu wręczenia jej odbiorcy. Klient odpowiada za towar dopiero od chwili odebrania go od kuriera, chyba że konsument sam dokonał wyboru kuriera.
 2. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach saba.wroclaw.pl . Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis SABA”, produkt należy odesłać na adres magazynu P.H.U. SABA Spółka z o. o. bądź dostarczyć osobiście do serwisu mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 117E. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt P.H.U. SABA Spółka z o.o. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 3. P.H.U. SABA Spółka z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa -  Kodeksu Cywilnego.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres P.H.U. SABA Spółka z o.o. podany w górnej części Regulaminu zgodnie z art. 14. Klient jako kupujący ma obowiązek otrzymany towar zbadać niezwłocznie po jego odbiorze i w terminie 7 dni zgłosić ewentualną reklamację.

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w oznaczonym terminie , w sposób przyjęty dla tego rodzaju towarów i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej ujawnieniu.

 1. Klient w ramach rękojmi ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

Żądanie  obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jest możliwe, chyba że P.H.U. SABA Spółka z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. albo P.H.U. SABA Spółka z o.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad , ani tej wady nie usunęła.

Zgodnie z art. 561 par.3 i 4 KC -  PHU SABA Sp. z o.o. może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, jeżeli koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanej rzeczy. Natomiast Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. P.H.U. SABA Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację i ustosunkowuje się do niej  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. SABA dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.       .
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi P.H.U. SABA Spółka z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 2. Klient nie ma prawa zwrotu zamówionego towaru ani prawa odstąpienia od umowy z innych powodów niż to wynika z przepisów o rękojmi.
 3. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w saba.wroclaw.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres: sklep@saba.wroclaw.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu P.H.U. SABA Spółka z o.o. wskazanego w art.14, na swój koszt.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu saba.wroclaw.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu saba.wroclaw.pl , składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 5. Podane przez Klientów dane osobowe P.H.U. SABA Spółka z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku  do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w saba.wroclaw.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w saba.wroclaw.pl . Formularz zgody umieszczony jest w zakładce „Polityka prywatności”.
 6. P.H.U. SABA Spółka z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach saba.wroclaw.pl . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez P.H.U. SABA Spółka z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w saba.wroclaw.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 7. Klient  przy pierwszym logowaniu w saba.wroclaw.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z P.H.U. SABA Spółka z o.o.
 8. W sprawach nieuregulowanych, właściwe jest prawo polskie.
 9. Wszelkie spory związane z zawartymi umowami pomiędzy Klientem a PHU SABA sp. z  o.o. w ramach saba.wroclaw.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby PHU SABA Sp. z o.o.
 10. Na stronie saba.wroclaw.pl znajdują się następujące formularze, które wymagają akceptacji Klienta z niej korzystającego:

 1) Formularz Zamówienia;

 2) Prawo do odstąpienia od umowy;

 3) Koszty i sposoby dostawy;

 4) Sposoby płatności;

 5) Polityka Ochrony Prywatności;

 6) Zgoda Klienta na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter)

 7) Zgłoszenie reklamacji – gwarancja i rękojmia;

Program obsługujący saba.wroclaw.pl przechowuje na stałe wszystkie formularze oraz zgody wyrażone przez Klienta zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w odpowiednich przeznaczonych do tego bazach danych.


ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

 1. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póz. Zm.) - przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Saba.wroclaw.pl.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Saba.wroclaw.pl jest:
 3. a) P.H.U. SABA Spółka z o.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez P.H.U. SABA Spółka z o.o.;
  b) Sklep oraz P.H.U. SABA Spółka z o.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

W imieniu Administratora działa jako osoba odpowiedzialna – P. Jacek Wiśniewski.

 1. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, P.H.U. SABA Spółka z o.o. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów saba.wroclaw.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklepu w zakresie saba.wroclaw.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Saba.wroclaw.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 4. Klienci mogą przeglądać saba.wroclaw.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w saba.wroclaw.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
 7. W przypadku uzyskania przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Saba.wroclaw.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.   
 8. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep danych osobowych innemu niż P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep administratorowi danych.
 9. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy,  a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklepu. lub też gdy P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Saba.wroclaw.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 10. Dodatkowo, okazjonalnie, P.H.U. SABA Spółka z o.o. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Saba.wroclaw.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 11. P.H.U. SABA Spółka z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 12. P.H.U. SABA Spółka z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z saba.wroclaw.pl . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z saba.wroclaw.pl , może jednak spowodować pewne utrudnienia.