Gwarancja i Rękojmia

Gwarancja

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach saba.wroclaw.pl . Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis SABA”, produkt należy odesłać na adres magazynu P.H.U. SABA Spółka z o. o. bądź dostarczyć osobiście do serwisu mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Rogowskaiej 117E. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt P.H.U. SABA Spółka z o.o. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

P.H.U. SABA Spółka z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa -  Kodeksu Cywilnego.

Rękojmia

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres P.H.U. SABA Spółka z o.o. podany w górnej części Regulaminu zgodnie z art. 14. Klient jako kupujący ma obowiązek otrzymany towar zbadać niezwłocznie po jego odbiorze i w terminie 7 dni zgłosić ewentualną reklamację.

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w oznaczonym terminie , w sposób przyjęty dla tego rodzaju towarów i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej ujawnieniu.

Klient w ramach rękojmi ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

Żądanie  obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jest możliwe, chyba że P.H.U. SABA Spółka z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. albo P.H.U. SABA Spółka z o.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad , ani tej wady nie usunęła.

Zgodnie z art. 561 par.3 i 4 KC -  PHU SABA Sp. z o.o. może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, jeżeli koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanej rzeczy. Natomiast Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna.

P.H.U. SABA Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację i ustosunkowuje się do niej  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. SABA dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.       .
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi P.H.U. SABA Spółka z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Klient nie ma prawa zwrotu zamówionego towaru ani prawa odstąpienia od umowy z innych powodów niż to wynika z przepisów o rękojmi.