Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póz. Zm.) - przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Saba.wroclaw.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Saba.wroclaw.pl jest:

a) P.H.U. SABA Spółka z o.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez P.H.U. SABA Spółka z o.o.;
b) Sklep oraz P.H.U. SABA Spółka z o.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

W imieniu Administratora działa jako osoba odpowiedzialna – P. Jacek Wiśniewski.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, P.H.U. SABA Spółka z o.o. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Saba.wroclaw.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklepu w zakresie Saba.wroclaw.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Saba.wroclaw.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać Saba.wroclaw.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Saba.wroclaw.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Saba.wroclaw.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.   

10. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep danych osobowych innemu niż P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep administratorowi danych.

12. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. P.H.U. SABA Spółka z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy,  a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklepu. lub też gdy P.H.U. SABA Spółka z o.o. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Saba.wroclaw.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, P.H.U. SABA Spółka z o.o. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Saba.wroclaw.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. P.H.U. SABA Spółka z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. P.H.U. SABA Spółka z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z saba.wroclaw.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z saba.wroclaw.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.