KABEL EURO-EURO 5m LX8017A

APLA-EURO/21PIN/5M
Kabel EURO-EURO pełny (21 pin) o długości: 5m